Regulamin sklepu

„REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.white-horse.pl”

§1. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: www.white-horse.pl który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Anetę Habas prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod firmą ANETA HABAS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE „ALTRON” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) główny adres wykonywania działalności 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29 oraz dodatkowe miejsca wykonywania działalności 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 44 i 34-404 Pyzówka ul. Podhalańska 10/1, NIP 735 238 84 55; REGON 492919271 korzystającej z numeru telefonu 604266995 oraz poczty elektronicznej info@white-horse.pl

b) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.white-horse.pl

c) Kliencie - rozumie się przez to:

• osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

• osobę prawną;
• jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną;
- która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

d) Konsument – osobę fizyczną dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

f) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

g) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

h) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, a także Pocztę Polską lub innego operatora działającego na zlecenie Sprzedawcy.

i) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

j) Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą na zasadach i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

k) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru lub Towarów do Koszyka

l) Koszyk – element oprogramowania Sklepu w którym widoczne jest wybrany przez Klienta Towar lub Towary a także istnieje możliwość ustalenia danych Zamówienia, w szczególności określenie ilości towarów.

m) Ustawa o prawach konsumenta - Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

n) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm).

o) Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 (Dz.U. z 2007 nr. 171 poz. 1206 z późn. zm.)

p) Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon wystawione przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535. z późn. zm. ) i innymi stosownymi przepisami prawa, a także potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

r) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego

s) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna, w ramach której Sprzedawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyła informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) o aktualnościach ze środowiska jeździeckiego, ciekawostki dotyczące branży, informacje o promocjach i nowościach, informacje o wyprzedażach.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ekspozycja Sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach oraz ze względu na ich dostępność.

 

§2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci: a) posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,

b) nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:

a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b) dokonaniu aktywacji konta, zgodnie ze wskazaną podczas rejestracji procedurą.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku lub podobnej funkcji "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku lub podobnej funkcji "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania oraz wypełnienie Formularza zamówienia poprzez podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu, w szczególności imienia, nazwiska oraz adresu na który ma być dostarczony zamówiony Towar.

5. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

§3. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

  1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem i podsumowaniem zamówienia oraz informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu mailowego lub telefonicznego.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
c) złożonych w sposób bezprawny lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego
d) z innych ważnych i niezależnych od Sprzedawcy przyczyn.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu i w dokumentacji księgowej Sprzedawcy przez okres wymagany przepisami prawa, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami wynikającymi z przepisów prawa.

6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, jeżeli takowe nastąpią.

 

§4. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b) gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru zgodnie z §4 pkt.5 Regulaminu,
c) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy
d) za pośrednictwem serwisów płatności on-line dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności w przypadku przelewu należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy prowadzony w mBank numer 29 1140 2004 0000 3802 5336 5680

3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal na zasadach w tych serwisach obowiązujących. W przypadku skorzystania z serwisu PayU uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

- MasterpassTM - Konto PayU
- Raty PayU
- VISA
- MasterCard

Przelewy online:
- mBank
- Bank Zachodni WBK
- Bank PEKAO SA
- Inteligo
- Credit Agricole
- PKO Bank Polski
- ING Bank Śląski
- Przelew bankowy
- Eurobank
- City Handlowy
- Deutsche Bank
- Bank Milenium SA
- Alior Bank S.A.
- e-płatności BGŻ BNP Paribas S.A. - T-Mobile Usługi Bankowe
- Idea Bank
- PBS
- BOŚ Bank
- Getin Bank
- Noble Bank
- Płacę z Orange
- BLIK

4. W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Sprzedawca przewiduje również możliwość płatności gotówką przy odbiorze osobistym w prowadzonym przez sprzedawcę Sklepie stacjonarnym pod adresem 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 44 i to w godzinach jego otwarcia (od poniedziałku do piątku od 9 do 17 lub w soboty w od 10 do 13). Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę – Klient obowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio przy odbiorze Towaru

b) gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru zgodnie z §4 pkt.5 Regulaminu – Klient obowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio przy odbiorze Towaru

c) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

d) za pośrednictwem serwisów płatności on-line dostępnych na stronie internetowej Sklepu – Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia i zgodnie z regulaminem serwisu płatności PayU lub PayPal – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu zapłaty całości należności za Towar oraz zapłaty całości Kosztów dostarczenia Towaru.

 

§5. Dostawa zamówionego Towaru

Sprzedawca realizuje Zamówienia za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 14 dni roboczych:

a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towar wolny od wad.

Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Przy niektórych, szczególnie wartościowych towarach mogą być podane również dodatkowe koszty ubezpieczenia dostarczenia tego rodzaju towarów, które to koszty ubezpieczenia także obciążają Klienta.

Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w prowadzonym przez sprzedawcę Sklepie stacjonarnym pod adresem 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 44 i to w godzinach jego otwarcia (od poniedziałku do piątku od 10 do 17 lub w soboty w od 10 do 13). Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

 

§6. Prawo Konsumenta odstąpienia od umowy i zwrot zakupionego Towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6 pkt. 7, 8 i 10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone według wyboru Konsumenta:

a) pisemnie na adres: 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 44
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@white-horse.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności czyli również dla umów sprzedaży - od objęcia Towar w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towaru;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru z wyjątkiem kosztów określonych §6 pkt. 7, 8, 10 Regulaminu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie

od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w §6 pkt. 7, 8 i 10 Regulaminu.

2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

 

§7. Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w formie pisemnej, gdzie pismo reklamacyjne winno być wysłane na adres Sprzedawcy 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 44 jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@white-horse.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zgłaszanej reklamacji, w tym zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§8. Newsletter

1. Zapis do Newslettera odbywa się przez stronę white-horse.pl i wymaga dodatkowo potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości,wysłanej na podany podczas zapisu adres e-mail.

2. Korzystanie z Newslettera następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności:

a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w specjalnym do tego polu zamieszczonym na stronie internetowej

b) wyrażenie zgody na na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzenie zapoznania się z §1 pkt. 2 lit. s) i §8 Regulaminu oraz Polityką prywatności a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi "Newsletter"

c) kliknięciu pola „Zapisz się”

2. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji – wówczas z chwilą utworzenia konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Newslettera po kliknięciu odnośnika w otrzymanym Newsletterze poprzez stronę: https://white-horse.pl/newsletter/wypisz/

 

§9. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. (patrz punkt 4)

2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora

b) w przypadku Klienta, który korzysta z Sklepie ze sposobu płatności za pośrednictwem serwisu płatności on-line dostępnego na stronie internetowej Sklepu, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w wymaganym do tego zakresie.

SPRZEDAWCA uczestniczy w programie „OPINIE KONSUMENCKIE W GOOGLE” w ramach usługi świadczonej przez serwis GOOGLE Ireland Ltd, Dublin 4, IE 6388047V. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji i produktów zakupionych w SKLEPIE INTERNETOWYM sprzedawcy.

 

§10. Postanowienia końcowe

  1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególny.

  2. Sprzedawca dbając o prawa konsumenta uprzejmie informuje, że Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.

koń
  • WHITE HORSE - SKLEP JEŹDZIECKI

    WHITE HORSE - SKLEP JEŹDZIECKI

    to sklep internetowy oraz hurtownia online z akcesoriami dla jeźdźca i konia. W naszej ofercie znajdziesz znane marki produktów takich jak: czapraki, siodła, ogłowia, szeroka gama produktów podkuwniczych oraz niezbędna suplementacja i pielęgnacja.

Top marki w White Horse